ப. மாக்கில்மா

திருமதி. ப.மாக்கில்மா, தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர், விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (மகளிர்), வீராச்சிப்பாளையம், சங்ககிரி.