த. ராதிகா லட்சுமி

முனைவர் த.ராதிகா லட்சுமி உதவிப்பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை ஸ்ரீ சரஸ்வதி தியாகராஜா கல்லூரி பொள்ளாச்சி.