திருமலைச் செல்வி

சி. திருமலைச்செல்வி முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர் (பதிவு எண். 9156) ஸ்ரீபராசக்தி மகளிர் கல்லூரி குற்றாலம் – 627 802 மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி – 627 012.