முனைவர் ச. காமராஜ்

முதுமுனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த் துறை, கேரளப் பல்கலைக்கழகம்