நல்லதோர் கவிதை செய்வோம்!

-விஜயகுமார் கேடுநிறை மாந்தர்களின்- குணக் கேடுநிறை எண்ணங்களினால் பாடுஅது பெரும்பாடு கவியெழுதும் கவிமகள்கள் படும்பாடு! கவிதை எதுவென்றறியாமல் க

Read More

நேர்மையான வாழ்க்கை

விஜய குமார். A நறுக்.... துணுக்..... (15) நம் நாட்டுக் கலாச்சாரத்தில் நேர்மையான வாழ்க்கை என்பது ஒரு கடினமான காரியமாக உள்ளது. நான் நெல்லிக்குப்பம் டே

Read More