மனதில் நிறைந்த மக்கள் திலகம்

ஷேக் சிந்தா மதார் நேற்று இன்று நாளை ‘தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக’ என்ற வள்ளுவரின் வாக்குக்கேற்பவும், ‘இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்லவேண்டும் இவர்போ

Read More