எளிய தீர்வுகள் இரண்டு!

அண்ணாகண்ணன் ஓர் எளிய யோசனை, முற்றிலும் புதிய பயனைத் தந்துவிடும். நாம் பயனற்றது எனப் போட்டு வைத்திருக்கும் பலவற்றுக்கும் இப்படி இன்னொரு முகம் உண்டு. அ

Read More