வி. மீரா ஜனனி

10ம் வகுப்பு மாணவி.தமிழ் மற்றும் ஆங்கில இலக்கியத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவர்.