தி.மோகன் ராஜ்

தி. மோகன்ராஜ் முனைவர்ப் பட்ட ஆய்வாளர் இலக்கியத்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர்