-பா. ராஜசேகர்

விரல்
பிடித்தாய் போற்றி!
மொழி கொடுத்தாய்
போற்றி போற்றி!

அறிவு
அளித்தாய் போற்றி!
அறியாமை இருளகலப்
போற்றி போற்றி!

அறிவொளி
கொடுத்தாய் போற்றி!
ஆக்கமும் ஊக்கமும்நீயே
போற்றி போற்றி!

அறிவினைப்
பகிர்ந்தளித்தாய் போற்றி!
அறிவின் சிகரமே
போற்றி போற்றி!

சூரியனாய்
ஒளிர்ந்தாய் போற்றி!
நிலவொளியாய் மிளிர்ந்தோம்
போற்றி போற்றி!

ஒழுக்கத்தின்
சிறப்பே போற்றி!
சீரிய நல்லறிவே குருவே
போற்றி போற்றி!

அறிவு பெற்றோம்
வாழ்க்கை
முழுமை பெற்றோம்
போற்றி! போற்றி!! போற்றி!!!

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க