என்னைத் தேடும் நானும் கண்டு பிடிக்க முடியாத நானும்

 

 

ஒற்றைத் தாள் நாணயம் நான்
மாற்றிச் செலவு செய்யத்தான்
முடியவில்லை

வாழ்க்கை தூர்ந்து போன கிணறு
அள்ளிக் குடிக்கவும்
குளிக்கவும் எப்படி இயலும்

மின்மினிப் பூச்சியாய்
நான் பறந்து கொண்டிருக்கிறேன் சுடர் நோக்கியவாறு

எனக்கென்று எதுவுமே
சொந்தமில்லை
நான் கூட வேறொருவன் உடமை

புல்லாகத்தான் முளைத்திருக்கிறேன்
மரமாகும் வழி தெரியவில்லை

ஒன்பது வாசல்கள் உள்ளன
எந்த வழியாலும்
நான் வெளியேறலாம்

வெற்றிடமாகத்தான் வந்தேன்
சுமையால் நிரம்பிக்கிடக்கிறது பை

என்னை எனக்கே தெரியவில்லை
என் பெயர் கேட்கிறார்கள்

வாழ்க்கை ஓர் அடுப்பு
தண்ணீர்ப் பானையாய்
நான் உட்கார்ந்திருக்கிறேன்

வெளியே பேசியது துளிதான்
உள்ளே கடல்

– ராஜகவி ராகில் –

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *