இலக்கியத்தில் நோன்பு..

சிங்கை கிருஷ்ணன்..   தமிழர்தம் வாழ்வியலில் தலைசிறந்தது ஒழுக்கம். உலகமென்பது, உயர்ந்தோரை மட்டும் குறிக்கும்...  உயர்ந்தோர் என்பவர் ஒழுக்கத்திற

Read More

இலக்கியத்தில் கூந்தல்

சிங்கை கிருஷ்ணன்   *************************  கூந்தல், மகளிரின் மங்கலப் பொருள்களான தாலி, வளையல், மஞ்சள்,குங்குமம்,பூ, தாலி சிலம்பு, மெட்டி முதலியவற்

Read More