பைசால்

இலங்கை நாட்டைச் சேர்ந்தவர் 2006 ல் ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.