மழை வரும் நேரமடா

-கவிஞர் வெ.விஜய் பட்டம் பறந்திடும் வானத்திலே - எனைப் பார்த்துச் சிரிக்குது வட்டநிலா கட்டி யிழுத்திடத் தோனுதடா - இந்தக் காலம் மழைவரும் காலமடா

Read More

அரசியல் அம்மானை – 1

-வெ.விஜய் மூன்று அரசியல்வாதிகள் பேசுகிறார்கள் ------------------------------------------------------------------- நாட்டினை ஆள்கின்ற நாம்தானே எப

Read More