மூலம்: எமிலி டிக்கின்ஸன்
தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா

How Happy I Was If I Could Forget -26

எத்தகை மகிழ்ச்சி என்னால் மறக்க முடிந்தால்,
எத்தகைக் கொடிய துயர் நினைத்தி ருந்தால்,
அத்தகைய காலக் கேடு தாழ்வு நிகழ்ச்சி
ஆயினும் மீண்டு புலரும் அரும் மலர்ச்சி

How happy I was if I could forget
To remember how sad I am
Would be an easy adversity
But the recollecting of Bloom

கனத்துப் போகும் நவம்பர் மாதம்
மனத்து உறுதி எனக்கு மீளும் வரை,
சிறுமி போல் செல்வழி தவறினேன்,
பனிக்குளிரில் மரண எதிர்பார்ப்பு.

Keeps making November difficult
Till I who was almost bold
Lose my way like a little Child
And perish of the cold.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.