திருஅரசு

புத்தாண்டே வருக! பூவிதழாய் வருக!
பூத்துக்குலுங்க வருக! நறுமணமாய் வருக!
மெல்ல மெல்ல வருக! மெல்லிதழாய் வருக!
சப்தமில்லாமல் வருக! சங்கீதமாய் வருக!
தவழ்ந்து தவழ்ந்து வருக! தளிர்நடையாய் வருக!
வசந்தமாய் வருக! வருக வருகவே!
வண்ண வண்ணமாய் வருக! வளமாய்  வருக!
பனித்துளியாய் வருக! பசுமையாய் வருக!
சிறு சிறு மழையாய் வருக! சித்திரச் செவ்வானமாய் வருக!
மழலையின் மகிழ்வு சிரிப்பாய் வருக, வருகவே!!

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.