குளக்கரையில்
மஞ்சக்குளித்து
அந்தி தொலைத்து
இருள் பூசிக்கொள்ளும்
குருவிகள் பூத்த
புவிக் குழந்தைகள்!

 

Live from Halle Park Lake, Collierville, TN, U.S.A!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *