தேவாpoets dream banner

கவிஞர்களே

உங்கள் ,கவிதை தறியில்,

கனவுகளையும் ,கற்பனையும் ,பொய்யையும்

நெய்ததுபோதும் ,

அரசனை பாராட்டி பரிசுகள் பெற்றதும் போதும் ,

உங்கள் முன்னோர்கள் ,

ஈரடி குறளும் ,நாளடி பாட்டும்

பாரதியின் கனவுகளும் ஏதும் மெய்யாகவில்லை ,

ஆக்கப்பூர்வமாக ,ஆரோக்யமாக மனிதன் வாழ்வதற்கு ,

வழிதனை உங்கள் வரிகளில் வரைந்திடுக ….

படத்துக்கு நன்றி

http://lawrencecjordan.com/Films/poets%20dream.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.