எந்திர வாழ்க்கையிலே !

எந்திர வாழ்க்கையிலே மந்திரம் தேடுகிறார்
தந்திரங் கற்றுபின்னர் மந்திரி ஆகவென()

கம்மென் றிருந்திருந்தால் கணபதி தெரிவான்
சம்மென் றிருந்திருந்தால் சண்முகன் வருவான்
சிவனென் றிருந்திருந்தால் சிற்சபை கிடைக்கும்
அவமான மின்றியிங்கே அருட்சபை மதிக்கும் ()

அரியென் றிருந்திருந்தால் அறியாமை விலக்கும்
சரிபுத்தர் வழியெனினும் சத்புத்தி பிறக்கும்
ஒமென்றிருந்தாலும் உள்ளம் அமைதியிலே
ஆமென்றிருந்தாலும் ஏசுவும் அன்பினிலே()

அல்லா வென்றிருந்திருந்தால் எல்லாமும் உண்டு
கல்லா லானச்சிலைக்குமே கருணையும் உண்டு
சொல்லா முதுமைவரை பொல்லாகுணம் யெடுத்து
எல்லாம் பெற்றிடினும் அருளின்றி யேதுபயன்()

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.