எம்.ஜெயராமசர்மா …. மெல்பேண்

applepromoxxx

விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் விந்தை பல வந்தனவே
எஞ்ஞான்றும் பார்த்து நிற்க எத்தனையோ வருகிறதே
நல்ஞானம் என்றெண்ணி நயந்தேற்று நிற்கின்றோம்
விஞ்ஞானம் தானிப்போ மேல் ஓங்கி நிற்கிறதே

விளையாத நிலமெல்லாம் விளைந்தோடி நிற்கிறது
விதையெல்லாம் விரைவாக வேர்விட்டு எழுகிறது
தரையுள்ளே பலபாதை தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது
விரைவாகப் பயணிக்க விமானம் பல வந்தாச்சு

விண்ணோக்கிக் கட்டிடங்கள் விரைந்தோங்கி நிற்கிறது
மண்ணுள்ளோர் விண்செல்ல வாய்ப்புமே இருக்கிறது
எண்ணிவிடும் எண்ணமெலாம் எல்லோர்க்கும் சொல்லிவிட
கண்முன்னே வந்துள்ளார் கணினி எனும் காப்பாளர்

கணினி யிப்போ உலகெங்கும் களிப்புடனே வருகிறது
ணினியெனும் கருவியிப்போ காலத்தின் தேவையது
ணினியின்றி கல்விக்கூடம் காணுவதும் அரிதிப்போ
கற்கின்றார் கைகளெல்லாம் கணினி தான் இருக்கிறது

மடிக்கணினி வந்தாச்சு மனமெல்லாம் நிறைந்தாச்சு
படிக்கின்ற மாணவரின் பார்வையெல்லாம் அங்கேதான்
அடுக்கடுக்காய் பலவேலை அதனூடே பார்க்கின்றார்
தடுக்கிநாம் விழுந்திடுனும் தரையெங்கும் கணினிமயம்

தொலைக்காட்சி கூடயிப்போ கணினியுடன் தொடர்பாச்சு
தொழில் துறைகள் கணினியுடன் சொந்தமாய்ப் போச்சுயதிப்போ
ணினியில்லாத் துறையை நாம் காணவேமுடியாது
ணினியிப்போ நம்வாழ்வில் கச்சிதமாய் இணைந்தாச்சு

காதலரின் தூதுவனாய் கணினிதான் இருக்கிறது
காவல்துறை ஊழியனாய் கணினியே அமைஞ்சாச்சு
மருத்துவத்தில் நுழைந்திப்போ மகத்தான இடம்பிடித்து
இருக்கையிலே இருக்கிறது எல்லாமே கணினியன்றோ

வானவூர்தி போவதற்கு வழிசமைத்து நிற்கிறது
வானிலையைக் கணிப்பதற்கு வலக்கரமாய் இருக்கிறது
கானமெலாம் கேட்பதற்கு கைகொடுத்து நிற்கிறது
ணினியெனும் கருவியிப்போ கண்போல இருக்கிறது

பழந்தமிழ் நூலையெல்லாம் பத்திரமாய் வைப்பதற்கும்
பக்திப் பனுவல்களை பலபேரும் படிப்பதற்கும்
சுத்தியுள்ள கோவில்பற்றி சுகமாக அறிவதற்கும்
சக்திமிக்க ஒன்றாகிச் சபைநடுவே நிற்கிறது

ஓங்கி உலகளந்தான் புகழ்கேட்டு மகிழ்வதற்கும்
உமையோடு இணைந்தானின் உயர்பற்றி அறிவதற்கும்
பாங்காகத் தத்துவங்கள் பலபார்த்து விளங்குதற்கும்
வாங்கிநாம் மகிழ்ந்திடுவோம் வகைவகையாய் கணினிகளை !

படத்திற்கு நன்றி:

http://www.shutterbug.com/content/computer-digital-photography

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *