திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy

’’மடிசொரியும்  பால்பசு  மகாவிஷ்ணு  கண்ணன்

  மடிசரிய  வாத்சல்ய  மாக, -கடிகாரம்

  பன்னிரெண்டு  காட்டும் பெரியமுள் சின்னமுள்போல்,

பின்னிரெண்டும் அத்வைத போஸ்(POSE)….கிரேசி மோகன்…
Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க