அறிவெனப்படுவது…..

கட்டாரி

 

என்னைப் போலத்தான்

அவனும் பிறந்திருப்பான்..

 

எனக்குப் போலவே

அவனுக்கும் மேல்நோக்குப்பல்

முளைத்திருக்கலாம்….

 

எனக்குப் போலவே

அவனுக்கும் ஏழாம் மாத முடிவில்

வயிற்றுப்போக்கும்

வந்திருக்கலாம்…

 

என்னைப் போலவே

அவனும் இடதுபுறமாகவே

ஒருக்களித்திருக்கலாம் ..

 

அரிசி பரப்பி நான்

அ… எழுதியிருந்த நன்னாளில்

தொடுதிரையில் A

எழுதியிருந்த அவன் “ஸ்மார்ட் கிட்”

ஆகிவிட்டிருந்தான்………………

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.