நாகினி

 

 

குலத்தை அழித்துக் குடிதான் பேணும்
நலத்தைச் சிதைத்து நல்மதிப்பு மாய்க்கும்
குடியை ஒழித்திடக் கூவு!

மதுவைக் குடித்து மதிமயங்கிச் சந்தை
பதுக்கல் தொழிலென பாவப்பயன் ஈனும்
மதுதான் வேண்டாம் மற!

குடித்தே அடகாய்க் குடலும் கெட்டுப்
படித்தும் முடங்கிநலன் பாழாதல் நோயாம்
மதுவைத் தொடுதல் முடக்கு!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *