-ரமணி 

03. மூவகையாகும் பிரும்மம்

(குறும்பா)

நிர்குண பிரும்மம்

நிர்குணத்த பிரும்மமெனும் போதினிலே
நிர்மலமே, உருவென்றே ஏதுமிலை
. . தன்னுள்ளே கூறில்லை
. . தன்னைப்போல் வேறில்லை
நிர்நாம நிர்வாண மானதுவே. … 1

நீக்கமற எங்கணுமே நிறைந்திருக்கும்
போக்கறவே செயலற்றே உறைந்திருக்கும்
. . உறவற்றே தனியதுவாய்
. . மறுவற்றே இனியதுவாய்
வாக்கற்ற வத்துவெனச் சிறந்திருக்கும். … 2

எப்போதும் இருப்பதனால் சத்தெனவாம்
ஒப்பில்லா ஞானமெனும் சித்தெனவாம்
. . குறையாத ஆனந்தம்
. . நிறைவாகும் மோனந்தான்
இப்பேர்-சச் சிதானந்த வத்தெனவாம். … 3

நிர்குணத்தின் ஒளிவெள்ளம் வெண்மையென்போம்
தர்க்கமற்ற நிலையாகும் உண்மையென்போம்
. . காரணமாம் தத்துவமே
. . பூரணமாம் வத்துவிதே
வர்க்கமற்ற ஒன்றென்னும் தண்மையென்போம். … 4

சகுண பிரும்மம்

தோற்றமிலாத் தத்துவமாம் காரணமே
மாற்றமொன்று பெறுவதனால் காரியமாம்
. . வாக்கினின்று நாமமெழும்
. . பார்க்கவொரு ரூபமெழும்
ஆற்றலுடன் அறிவுகொண்ட பூரிதமாம். … 5   [பூரிதம் = வெகுகளிப்பு]

களிமண்ணே மாற்றமொன்றை யுட்கொளவே
களிமண்ணால் உருவாகும் மட்கலனே
. . களிமண்ணே உருக்கொள்ளும்
. . களிமண்ணே பேர்கொள்ளும்
களிமண்ணே மட்கலனில் உட்கருவே. … 6

வெளித்தோன்றா நாமரூபம் மாயையாகும்
வெளித்தோன்றும் நாமரூபம் லோகமாகும்
. . உருநாமம் எல்லாமே
. . பிரும்மத்தின் உள்ளாமே
ஒளிர்பிரும்மம் மாயைசத் குணமாகும். … 7

குணமற்ற பிரும்மமாயை சேர்வதுவே
குணமுள்சத் குணபிரும்ம மாவதுவே
. . சற்குணமே மூன்றுதெய்வம்
. . நற்குணமே யூன்றுதெய்வம்
இணைகொள்ளும் ஆண்பெண்ணாய் நேர்வதுவே. … 8

நாத பிரும்மம்

பஞ்சபூத முதல்பூதம் ஆகாயம்
அஞ்சுபுலன் காணாத கண்மாயம்
. . நாதமொன்றே தன்மையென
. . நாதபிரும்ம நன்மையென
விஞ்சியது உள்ளடக்கும் ஆதாரம். … 9

தானெனவே நாதபிரும்மம் பதிவாக
வானதுவே ஓமென்னும் அதிர்வாகும்
. . அதிர்வொலியே முப்போதும்
. . புதுமையென எப்போதும்
ஆனதுவே ஆதாரப் பொதுவாகும். … 10

களிமண்ணின் உருபேரில் உலகமெழும்
களிமண்ணுள் உறையுருவாய் மாயையெழும்
. . பிரும்மந்தான் எல்லாமே
. . உருநாமம் சொல்லாமே
களிமண்ணே காணவரின் பிரும்மமெழும். … 11

வழிபாடு

நிர்குணத்தை உள்ளத்தில் ஏற்றிடுவோம்
சற்குணத்தை வழிபட்டுப் போற்றிடுவோம்
. . ஆறுதெய்வம் அவர்சக்தி
. . ஆறுதலாய் நம்பக்தி
நற்கதியைத் தருசெயல்கள் ஆற்றிடுவோம். … 12

*****

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.