-கவிஜி

வருகிறீர்கள்
அமர்கிறீர்கள்
பறக்கிறீர்கள்
ரசிகனை வேடனாக்கிய
நீங்கள் எந்த நாட்டு பறவைகள்…?

***

உன்னைப் போல
யோசித்து
என்னைப் போல
மாறிவிடுவதில் தான்
நீயாவது புரிகிறது
எனக்கு…!

***

வருகின்ற கடிதத்தில்
இருக்கும் என்பதான
உன் எழுத்தில்
என் கையெழுத்து,
பிரிக்காத உறைக்குள்
எழுதுவதற்கு முந்தைய
கணமாய்….!

***

மொழிமாற்றம்
செய்யப் படுகிறது
ஆடை இல்லாத நீ
ஆங்கிலக்காரி என்று…!

***

அடுத்தடுத்த பெயர்களிலும்
நீயே வருகிறாய்…
நான்தான்
உனக்கு ஒரே பெயர்
வைத்து விடுகிறேன்…!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *