-கவிஜி

எங்களூரில்
ஒரு ஏதேன் தோட்டம்
இருக்கிறது…

ஆதாம் ஏவாள்கள்
எந்த வீட்டிலிருந்தும்                             edengarden
வரலாம்…

ஆப்பிள்களுக்கு பதில்
குறுஞ்செய்திகள்
விளைந்து கிடக்கும்
அலைக்கற்றைகளின் தோட்டம் அது…!

சமிக்ஞைகளின்
தவறவிட்ட அழைப்புகளாகப்
புன்னகைக்கலாம்…
ஒளிக்கண்கள்…!

அடையாளங்கள்
ஆடைகளின் நூலிழையில்
பட்டாம் பூச்சிகள்
செய்வது
ரகசியச் செய்திகள்…!

கண்டும் காணாமல்
போய்விடும் மிருகங்கள்
அப்படியே இருக்கும்வரைச்
சாத்தானை அழைக்க
வேண்டியிருக்காது…!

கடவுளாய்த் திறந்தே கிடக்கும்
ஏதேன் தோட்டம்
ஒவ்வொரு ஊரிலும்
இருக்கிறது…
உங்கள் ஊரிலும்
இருக்கலாம்…!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *