கண்ணீர் (கொரிய மொழிப்பெயர்ப்புக் கவிதை)

0

பவள சங்கரி

 

கொரிய மொழிபெயர்ப்பு கவிதை

 

Photography by Hye Hyon
Photography by Hye Hyon

பல சமயங்களில்
ஒரு சிறு விதையாய் இருக்கவே விளைகிறேன் நான்
அஃது வளமானதொரு நிலத்தில் வீழவும் வேண்டும்.

என்னிடம் உள்ளனவெலாம் இவைகளே-
குறையிலாநிறை, களங்கமிலாதூய்மை,
நெஞ்சுரம்!

என்னைக் கொடுக்கச்சொல்லிக் கேட்டால்
விலைமதிப்பில்லாத அதை,
மீதமுள்ள அந்த ஒன்றேயொன்று இவைதான்!

கவினுரு மரத்தின் மலர்களும்கூட உதிர்வதைக் கண்டாய்
ஆயின் கனி ஈனச் செய்தது அது,

இப்படித்தானே, எமக்குச் சிரிப்பை வழங்கியபின்,
எம் கண்ணீரையும் புதுப்பித்துவிட்டாய் நீ.

 

Tears by Kim Hyun-seung

Often
I wish to be a small seed
falling to the fertile ground.

These are all I have–
flawless, spotless,
unbroken!

When I am asked to offer
what is most precious,
these are the only ones I have left!

You saw the flowers of a beautiful tree withering
and made it bear fruit,

and, after giving me laughter,
you have renewed my tears.

 

눈물/김현승

더러는
옥토(沃土)에 떨어지는 작은 생명이고저.

흠도 티도,
금가지 않은
나의 전체는 오직 이뿐!

더욱 값진 것으로
드리라 하올 제,
나의 가장 나아종 지니인 것도 오직 이뿐!

아름다운 나무의 꽃이 시듦을 보시고
열매를 맺게 하신 당신은,

나의 웃음을 만드신 후에
새로이 나의 눈물을 지어 주시다.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *