க.பாலசுப்பிரமணியன்

download

கைகளில் உடுக்கை கழுத்தினில் அரவம்

கண்களில் நெருப்பு கருணையின் சிரிப்பு 

சிகையினில் கங்கை சிறிதொரு பிறையே 

சிந்தையில் நிறைந்த  சிவமே !

 

சுட்டிடும்  நெருப்போ சூட்சும அறிவோ

சுடர்விடும் ஒளியோ சோதியின் வடிவோ

சாம்பலைப் பூசிய சமத்துவத் தத்துவம்

சிந்தையில் நிறைந்த சிவமே !

 

அருவம் உருவம் ஆனந்தப் பெட்டகம் 

சத்துவ பூரணம் நித்திய நாட்டியம்

சத்தினில் சித்தினில் வித்தென வந்தே

சிந்தையில் நிறைந்த சிவமே !

 

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *