எம் . ஜெயராமசர்மா …. மெல்பேண் … அவுஸ்திரேலியா

 

ஊனநிலை வந்தாலும் ஊக்கமதை இழந்திடாமல்

தானெடுத்த முயற்சிதனில் சாதனையைப் படைத்துநின்ற

இங்கிலாந்தின் விஞ்ஞானி இணையில்லா ஸ்டீபன்தனை

எல்லோரும் வியந்துநின்று இதயத்தால் வாழ்த்துகிறார் !

 

பேசாத நிலையினிலும் பெருங்கருத்தை வெளியிட்டார்

பேராசிரியராய் இருந்து பெரும்பொறுப்பை நிருவகித்தார்

பெருங்குறைகள் தனக்கிருந்தும் பேதலிக்கா மனமுடனே

பேரண்டம் தனையாய்ந்து பெருமைதனைப் பெற்றுநின்றார் !

 

வைத்தியர்கள் கைவிட்டும் மனமுடைந்து போகாமல்

வாழுவேன் எனும்துணிவில் மற்றவரை வியக்கவைத்தார்

வாழ்ந்துநின்ற வாழ்க்கைதனை வையகத்துக் குதவவைத்தார்

மறைந்தாலும் ஸ்டீபன்ஹாக் மக்கள்மனம் உறைகின்றார் !

 

புறவழகை அவரிழந்தார் அகவழகில் அவர்நிறைந்தார்

புத்தூக்கம் புத்துணர்ச்சி மொத்தமாய் அவர்மிளிர்ந்தார்

வருங்கால இளைஞருக்கு அவருழைத்த நல்லுழைப்பு

வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மாமருந்தாய் இருக்குதன்றோ !

 

கணனிதனை வசமாக்கி கருத்தனைத்தும் கொடுத்துநின்று

உலகிலினிலே விஞ்ஞான சாதனையால் உயர்ந்துநின்றார்

நிலவுலகில் ஸ்டீபனைப்போல் இருப்பாரை யாம்காணோம்

அவர்பிரிவை நினைத்தேங்கி அழுகிறதே அறிவுலகு !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *