போய்ச் சேர்ந்த பிறகு
பேசியிருந்தால்
போய்ச் சேராதிருந்திருக்கலாம்!

போய்ச் சேரும் முன்னே
பேசியதால்
போய்ச் சேர்ந்துவிட்டார்!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *