சிவதனுசும் விஷ்ணுதனுசும்

-ஓம் வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம் ”செய்யும் தொழிலே தெய்வம்”-இது சான்றோர்கள் நமக்கு உரைத்துச் செனற நல்மொழி. அதாவது, நாம் எந்தத்தொழிலைச் செய்தாலும், அதைத்

Read More

சுங்கூத்தாங்குழல்

ஓம் வெ.சுப்பிரமணியன்   சுங்கூத்தாங்குழல் என்று நச்சுக்குழல் பற்றி கீழ்க்காணும் பாடலில் காணலாம். புலவர் ஒருவரின் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக அவரு

Read More