பாரதத்தைத் தொடர்ந்து ராமாயணம் !

  மஹாபாரதத்தை அப்படியே மூலத்தில் உள்ளது உள்ளபடி இலட்சக்கணக்கான பாடல்கள், 18 பர்வங்கள் அப்படியே தமிழ் உரைநடையில் முதன்முறையாகத் தமிழில் கொண்டுவந்தவர்

Read More

நந்தன வாழ்த்து – அந்தாதியில்!

  அந்தாதி யிட்டே அறிவிப்போம் ஆழ்பொருளைப் பந்தனைதீர் பல்லாண் டெனப்புகன்று - சந்ததமும் சிந்தாமல் எச்சிறப்பும் சீர்வளமும் உந்தமக்கே நந்துகவே நந்தனத

Read More

தனிமையும் கூட்டமும்!

  ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன் உயிருக்குயிராய்ப் பழகிய நண்பர்கள். உறவின் உரிமையில் கெழுமிய சொந்தங்கள். ஓருயிருக்கு இரண்டு உடல் என்னலாம்படியான சகோ

Read More