த. அமுத ஜோதி

த.அமுதஜோதி உதவிப்பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.