சி. ஜெயபாரதன், கனடா

நீ சிரித்தால் மின்னல் அடிக்கும்
நெஞ்சு ஓவியப் படம் பிடிக்கும்
மோனா லிசா புன்னகை தோற்கும்
முறுவல் முகம் ஆடவர் ஈர்க்கும்.

சிரித்தால் நிலா தங்க நிறம் பூசும்
கருநிலா முழு நிலவாய் ஒளி வீசும்
இருண்ட முகம் சிரிப்பால் பொன் மயம்.
உருண்ட முகம் பாதி தங்க நாணயம்.

நீ சிரித்தால் நெஞ்சில் தேன் ஊறும்
நினைவிலும் கனவிலும் ஊன் மாறும்
புனைவிலும் படைப்பிலும் கலை பேணும்
இனித்தம் உடைய எழில் விழி காணும்.

கருப்பழகி சிரிப்பு காண்போர் கவரும்
கட்டுடல் எடுப்போ நர்த்தனம் புரியும்
கறுப்பும் சிவப்பும் காரிகை கவர்ச்சி
இடுப்பு, குடம் போல் நளின நகர்ச்சி.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *