இலக்கியம்கவிதைகள்

உடையது!

உடையது!

உடையது உடையது
பெண்ணுக்கு ஆர்வம் உடையது
கட்டுக் கட்டாய்
அடுக்கி ௮டுக்கி வைத்தும் தீராது
உடையது மீதே கண் உடையது!

தடையது இல்லை
உடையது மீதே
கடையது சென்றால் பார்வை
உடையது உடையது வேண்டுமென உடையது!

அள்ளி வாங்கி வந்த
உடையது போதாமல் உடையது வேறு
பெண் அணிந்த உடையது மீதே
உடையது உடையது போல்
தனக்கில்லையென்ற ஏக்கம்
உடையது மீதே பெண்பார்வை உடையது!

அளவுக்கு மீறியதாக ஆசை
உடையது தனக்கு உடையது
சிறப்பு உடையது இல்லை என்றே
மற்றோர் உடையது நோக்கி
நடனம் புரியும் ஆசை
உடையது உடையது பெண்ணுக்கே
உடையது மனதிலென்றும் உடையது!

உடையது தீரா ஆவல்
உடையது மீதில் இருப்பதை உடை யது
உடையது வேளைக்கொருரக உடையே பெருமை
உடையது என்றெண்ணத்தை உடை யது
உடையது பெண்ணுக்குப் பெருமை உடை அது!

… நாகினி

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க