தேடும் கண்கள்!

-கவிஜி

கழுத்தை அறுப்பதோடு
நிறுத்திக் கொண்டது
80களின் காதல்
வாய் குவித்துக்
குருதி  குடிக்கிறது
90களின் காதல்!

***

காரியமெல்லாம்
முடிந்த பின்னிரவில்
விசும்பிக் கொண்டிருந்தார்
இன்னும் மூன்று நாட்களில்
மரிக்கப் போகிறவர்
கிமுவில் ஒரு நாள்…!

***

மீன்களற்ற குளத்தில்
தேடும் கண்கள்
மீன்களாகிறது!

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க