நௌஷாத் கான் .லி

 

நரை முதுமையின் அழையா விருந்தாளியா ?

நரை இறப்பின் முன் எச்சரிக்கையா ?

மாற்றி யோசித்து பழகி கொள் மனிதா

நரை அனுபவத்தின் அடையாளம் !!!

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க