விரைந்தோடும் எண்ணங்கள்

 

கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம்ன் ஜின் – சுப்
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி

சூரியனும் சந்திரனும் அன்றாடம்
தோன்றியும் மறைந்தாலும்

அவையிரண்டும் என்றும் ஒன்றுபோலில்லை – அனைத்தும் மாறுநிலையில் உள்ளவை.

இப்புவியில் வாழ்தல் பொருட்டு
தோன்றியவை அனைத்தும் மறைந்துவிடுகின்றன.
எவ்வாழ்வும் நித்தியமில்லை – அனைத்தும் மாறுநிலையில் உள்ளவை.

நான் நிற்கும் இடத்திலிருந்து
காற்று உயர்ந்து மேகச் சில்லொன்றை
விரட்டியடிக்கிறது.
தற்போது நெருங்கி நெருங்கி வருமோர்
பிரார்த்தனை மணியோசையைக் கேட்கிறேன்.

தற்பெருமையையும் வெறுமையையும்
அவ்வளி திரும்பப் பெற்ற தருணமதில்
புதிய புல்லின் நறுமணம் மறைகிறது.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *