முல்லைஅமுதன்

 

காயம்படாமல் பார்த்துக்கொள்

உன் விரல்களை..

தேவைப்படலாம்.

யாரையாவது விழிக்க..

உன் பிள்ளையை

அழைக்க..

கட்டளையிட.

அடிபணியா வாழ்விது

என…

புள்ளடியிடவென

உன் விரல்களை

வாடகைக்குக் கேட்கலாம்

மறுத்தால்

விரல்களையே

தறிக்கலாம்.

காலம்

ஒருநாள் கட்டளையிடலாம்

விசைகளை அழுத்த…

விரல்களை

காயம்படாமல்

பார்த்துக்கொள்.

 

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க