மீ.விசுவநாதன்

1474968304-9786
ஆதிசக்தி ஒன்றென்று – மனம்
ஆழப் பதிந்த விதையொன்று – தினம்
ஒதிபக்தி செய்வதற்கே – நன்கு
ஓங்கி வளர்ந்து உருவாச்சு !

நாதியாகத் தானிருந்து – மெய்
ஞான விளக்கு எரிவதற்கு – தன்
சோதிக்கண் தந்தவளே – என்
சூட்சு மத்தின் திரியவளே !

எப்போதும் உள்ளிருந்தே – அந்த
ஏக உருவை உணர்வதற்கு -வாய்த்
துப்பலெனும் தாம்பூலம் – ஒரு
சொட்டு மிழ்ந்து சுகந்தருவாள் !

கற்றதுவும் பெற்றதுவும் – அவள்
கருணை இன்றிக் கிடையாது -என்
உற்றதுணை “காயத்ரி” – அதை
உச்ச ரிப்பேன் பயமேது ?

(25.09.2017 10.44 am)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.