நாடில்லாத் தளத்தில் இருப்போன் !

0

image (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்

தமிழாக்கம்  சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

நாடில்லா மனிதன் அவன்

நிஜமாகவே ! 

வாடிக் கிடப்பது அவன் நாடில்லா

தளத்தில் !

தன் நாடில்லா நிலத்தில்

யாருக்கும்

உதவத் திட்டமிட வேண்டாம் !

குறிக்கோள் இல்லை !

போவ தெங்கே என்றும்

அறியான் அவன் !

சிறிதளவு

என்னைப் போல, உன்னைப் போல   

இல்லையா அவன் ?

 

நாடில்லா மனிதா !

நான் இப்போது நவில்வதைக் கேள் !

நீ இழப்பதை அறியாய் !

நாடில்லா மனிதா !  

உன் ஆணைக்கடி பணியும்

இவ்வையம் !

குருடன் நீ !

காண விழைவது மட்டும்

கண்முன் தென்படும் !

என்னைத் தெரியுதா உனக்கு ?

 

நாடில்லா மனிதா ? நீ எதற்கும்

கவலைப் படாதே !

அவசரப் படாதே !

உனது நேரத்தை எடுத்துக் கொள் !

உதவ முன்வரும்

மாற்றான் தோளில் ஏற்றி வை !

நாடில்லா மனிதா !

யாருக்கும்

நாடில்லாத் திட்டம் வேண்டாய் !

நாடில்லாப் பணியைப்

புரியாய் !

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *