-ஆ. செந்தில் குமார்

 

கருத்திருப்பர்! வெளுத்திருப்பர்!
கனிவான பேச்சில் இனித்திருப்பர்!
உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! – எனினும்
உடல் மொழியதை உணர்த்தாது!

உறவென்பர்! உயிரென்பர்!
உயிரில் கலந்த உணர்வென்பர்!
உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! – எனினும்
உடல் மொழியதை உணர்த்தாது!

மதமென்பர்! இனமென்பர்!
இனத்தின் மொழியென்பர்!
உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! – எனினும்
உடல் மொழியதை உணர்த்தாது!

கண்னென்பர்! மணியென்பர்!
கனவில் பூத்த மலரென்பர்!
உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! – எனினும்
உடல் மொழியதை உணர்த்தாது!

அமுதென்பர்! தேனென்பர்!
தேனில் ஊறிய சுளையென்பர்!
உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! – எனினும்
உடல் மொழியதை உணர்த்தாது!

அறிவென்பர்! அழகென்பர்!
அனைத்துமே நீயென்பர்!
உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! – எனினும்
உடல் மொழியதை உணர்த்தாது!

~~~~~~~~~~~~

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *