வெகு தூரத்தில் இருந்தோம்

0
ராதா விஸ்வநாதன் 

 

 

வெகு தூரத்தில் இருந்தோம்

தொடர்பு கொள்ள

சாதனங்கள் இல்லை

இருந்தும்

நம் தொடர்புகள், சொந்தங்கள்

துண்டிக்கப் படவில்லை

 

இன்றோ

சாதனங்கள் உண்டு பல

இருந்தும் இருக்கிறோம்

தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால்

துண்டிக்கப்பட்டு

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *