வெகு தூரத்தில் இருந்தோம்

ராதா விஸ்வநாதன் 

 

 

வெகு தூரத்தில் இருந்தோம்

தொடர்பு கொள்ள

சாதனங்கள் இல்லை

இருந்தும்

நம் தொடர்புகள், சொந்தங்கள்

துண்டிக்கப் படவில்லை

 

இன்றோ

சாதனங்கள் உண்டு பல

இருந்தும் இருக்கிறோம்

தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால்

துண்டிக்கப்பட்டு

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.