சமயம்

பஞ்சபூதேஸ்வரி நீலாயதாக்ஷி

நாகை ராமஸ்வாமி

பஞ்சாஷத் பீடரூபிணீ பஞ்சபூதேஸ்வரி நீலாயதாக்ஷி
பஞ்சாக்க்ஷரன் நாயகி பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபிணி ஶ்ரீலலிதே

வானின் வண்ண நிலவு வெட்கியது நின்னழகில்
ஆதவனும் தயங்கினான் நின்னருட் பிரகாசமதில்

நெஞ்சமதில் வாசமிட்டு நீரூற்றாய்க் குளிரவைக்கும்
பஞ்சபூதமும் தஞ்சமடையும் கருணாகடாக்ஷி காமாக்ஷி

கார்கொண்டு நீர்பொழிந்து தாகம் தீர்த்தாய் உன்
பேர்சொல்லி நின்புகழ் பாடச் செய்தாய்

ஆதியாய் பராசக்தியாய் அண்டமெலாம் சக்திதந்தாய்
பாதியிலும் பேர்பெற்றுப் பாரெங்கும் போற்றவைத்தாய்

உயிர்க்காற்றில் உன்நாமம் சொல்லவைத்தாய்
பயிர்வளர்த்து உணவாக்கிப் பசிதீர்த்தாய்

புவியதனில் பிறந்தோர் புண்ணியம்கிட்ட
புவனேஸ்வரி புகலிடமேது நின்னடி நிழலன்றி

பஞ்சவக்த்ராஸ்தி ஸம்ஸ்திதா பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபிணி
பஞ்சாஷத் பீடரூபிணீ பஞ்சபூதேஸ்வரி நீலாயதாக்ஷி
வஞ்சகனும் நலமுற வாழவைப்பாய் வேண்டினமே

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க