இரா. ஜெயஸ்ரீ

இரா.ஜெயஸ்ரீ, கல்வித் தகுதி : M.A., M.Phil., Ph.D., பணி : தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, தஞ்சாவூர்