திருக்குறள் பரிதியார் உரை

முனைவர் சே.கல்பனா உதவிப்பேராசிரியர் தமிழியல்துறை அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்  தமிழ் சூழலில் இடையறவு படாமல் வாசிக்கப்பட்டு, ஆய்வுகள் செய்யப்பட்ட/ செய்

Read More

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் – தொடக்க கால ஆய்வுகளும் போக்குகளும் (1902 – 1950)

-முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார் தொடக்க கால ஆய்வுகளும் போக்குகளும் (1902 – 1950) பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அறிமுக நிலையில் அறியப்பட்ட தொல்காப்பியம் பொரு

Read More