சித்திரைப் பெண்ணே வருக

சரஸ்வதி ராசேந்திரன்

சித்திரைப்  பெண்ணே  வருக
சிறப்பெல்லாம் அள்ளித் தருக
சாதகம்   ஆக்கவே    வருக
சாற்றிட   நற்செயல்    புரிக

தீநோய்   தீர்த்திட   வருக
திருத்தமாய்  நல்வழி   புரிக
உறவுகள்   சிறந்திட  வழிசெய்க
உள்ளம்  மகிழ்வுற  அருள்புரிக

விளைபயிர்  காத்திட மழைதருக
விலைபொருள் குறைய அருள்புரிக
நசித்திட வேண்டும் வீணர்களை
இசைத்திட வேண்டும் நல்வாழ்க்கை

வாட்டிட வேண்டும் வறுமையினை
வதைத்திட  வேண்டும் நோயினையே
காத்திட  வேண்டும்  குழந்தைகளை
கற்றிடப்  பள்ளிகள் திறந்திடவேண்டும்

சித்திரப்    பெண்ணே    வருக
சீக்கிரம்   சிறப்பை  அள்ளித்தருக
ஊர்நலம்   கூடிட  வேண்டும்
உறவுகள்  பலப்பட   வேண்டும்

About admin

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க