செழியன்

மனக்  கிளியே !  (மனைவியே)
புரிதலும் -தெரிதலும்  கொண்ட
உன்னிடத்தில்
என்னுடைய  கல்லூரி காதலை
சொல்லும்  போதெல்லாம்
எனக்கில்லையே …..
மன…..கிலியே .!

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க