செழியன்

நான் தமிழ் ஆர்வம் உள்ளவன் .100 கவிதைகளுக்குமேல் எழுதி உள்ளேன் . ஜப்பானிய காகித கலை (காகித்தில் மடித்து பல உருவங்கள் செய்வது - ORIGAMI ஆர்ட்) 60 மேல் கற்றுள்ளேன்.