நுண்கலைகள்

From coco cola plastic bottles

Chezhian
20130909_193526 3
400 units of triangle with 3200 foldings
400 units of triangle with 3200 foldings

20130909_193453

20130909_193750
Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

Comments (1)

  1. Avatar

    தங்களது கைவண்ணத்தில் விளைந்த கலைப் பொருட்கள் அருமை.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க